HISTÓRIA

Začiatky akupunktúry na Slovensku sa datujú na začiatok 60tych rokov minulého storočia. Od roku 1963 sa lekári vykonávajúci akupunktúru v ČSR začínajú stretávať na spoločných pracovných podujatiach. 

V roku 1973 vznikla Komisia, neskôr roku 1980 Sekcia akupunktúry pri SFS. Roku 1990 vznikla samostatná Spoločnosť akupunktúry o.z. SLS. 
Postgraduálne doškoľovanie lekárov v akupunktúre sa vykonáva od roku 1982. Doteraz bolo vyškolených do 600 lekárov prakticky zo všetkých klinických odvetví. Pregraduálne vzdelávanie sa zatiaľ nepodarilo realizovať. 

Legislatívne zázemie akupunktúra získala roku 1979. V metodickej smernici Postup pri vykonávaní akupunktúry bola definovaná ako interdisciplinárna lekárska metóda diagnostiky prevencie a liečby. Vydaním koncepcie v roku 1993 sa stala samostatným nadstavbovým odborom medicíny. 

Aj keď roku 1997 dostupnosť akupunktúry utrpela jej preradením medzi nadštandardnú starostlivosť, záujem o ňu narastá ako medzi pacientami tak aj medzi lekármi. Možno konštatovať, že aj celá lekárska obec zmenila svoje odmietavé stanovisko na priaznivé.

Akupunktúra prežíva svoju renesanciu aj v celosvetovom meradle. Stúpa počet erudovaných lekárov, úspešne liečených pacientov a zvyšuje sa aj počet výskumných pracovísk. Akupunktúru uznáva a podporuje WHO a EU a celým radom legislatívnych opatrení sa podporuje jej vykonávanie na celom svete. 

Ale aj keď som hovoril len o niektorých čiastkových aspektoch, môžem myslím konštatovať, že proces integrácie akupunktúry do modernej medicíny úspešne pokračuje a že začíname byť svedkami vzniku novej- integračnej, celostnej či holistickej medicíny, ktorá by mala byť syntézou medicíny východného i západného typu. Iba jednej dobrej medicíny. 

Doc. MUDr. Jozef Šmirala, PhD