Správa z medzinárodného kongresu akupunktúry vo Viedni - ICMART 2013 Viedeň, pohľad zo Slovenska.

MUDr.Ondrej Bangha, prezident Spoločnosti akupunktúry oz SLS , reprezentant SR v ICMART.

Správa z medzinárodného kongresu akupunktúry vo Viedni - ICMART 2013 Viedeň, pohľad zo Slovenska.
MUDr.Ondrej Bangha, prezident Spoločnosti akupunktúry   oz SLS ,  reprezentant  SR v ICMART.
Súhrn:
Od 29. novembra  do 1.decembra 2013  sa konal vo Viedni  medzinárodný kongres vedeckej akupunktúry  s názvom  ICMART 2013 , venovaný   30. Výročiu založenia  medzinárodnej spoločnosti vedeckej  akupunktúry  „ International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques „,v skratke   ICMART .  Zároveň  prebiehalo   piate  Sympózium  profesora Johannesa Bischka  na  počesť   60. výročia  založenia Rakúskej spoločnosti akupunktúry ( Ӧsterreichische Gesellschaft für Akupunktur). Nosnou témou  podujatia boli    „ Liečba  a možnosti  diagnostiky v druhej polovici života“.
Vedecká aj spoločenská úroveň  splnila očakávania :  práve  Viedeň  bola miestom založenia ICMART-u  roku 1983 a odvtedy sa zasadzuje za vedeckosť  akupunktúry . Dnes má približne  90  členských organizácií   celého sveta .  
Na podujatí sa zúčastnili    autori zo Slovenska  s dvoma postermi   a jeden autor z Českej republiky s jedným posterom . Svoje členstvo  potvrdila Slovenská  lekárska  spoločnosť   akupunktúry  na mimoriadnom   zasadnutí Výboru  ICMART . Tri nové organizácie lekárskej akupunktúry dostali schválenie  na prijatie medzi členov ICMART.  Výbor  potvrdil chartu ICMART  z roku 2001.
Udalosť:
Kongres  organizovali   roku 2013    nie náhodou  vo  Viedni  .  Toto  mesto  bolo  lokalitou  historicky prvého   svetového  lekárskeho  kongresu  vedeckej   akupunktúry   v Európe  pred tridsiatimi rokmi. Dátum 2013  je zároveň významný pre domácich usporiadateľov  - pred 60 rokmi  vznikla  Rakúska   spoločnosť akupunktúry :  Österreichische Gesellschaft für Akupunktur.
Historické pozadie:
 Myšlienka  podchytiť  lekárske organizácie   hlavne v Európe  a Severnej   Amerike,  ktoré  sa  venovali akupunktúre , do  spoločenstva   predstaviteľov modernej , vedeckej  akupunktúry  , sa  rodila  od  50-tych rokov   XX. storočia.  Nemalé  problémy  spôsobovala  vtedajšia  politická klíma ,  deliaca  svet na  dva antagonistické  bloky . Naša pozícia bola  menej výhodná .  Reprezentanti  krajín so  socialistickým  usporiadaním  mali  sťažený  kontakt s inými , slobodnými krajinami . Fyzická prítomnosť  na  vedeckých  podujatiach   Západu  bola  brzdená .  Záujemcovia   boli  pokladaní  za  podozrivých  ,  často   politicky  nespoľahlivých  , mimo toho  bola prítomná  stála obava  režimu , že  povolením vycestovať  na  vedecké podujatie  vzniká  riziko  emigrácie  delegáta.   Západní  odborníci  však vítali  prítomnosť  vyslaných  kolegov  zo  sovietskeho  bloku  pre  ich  odbornú   pripravenosť , významný   vedecký  prínos  a triezvosť  náhľadu  na  akupunktúru .  Svoju úlohu zohrala aj  v tom čase  progresívna  výučba  a frekventovanie  akupunktúry v krajinách  východného bloku – mimo Sovietského zväzu aj  vo Vietname,  Kórei,  ako aj  v Mongolsku , s ktorými krajinami  bola  umožňovaná  komunikácia  zo strany  socialistického režimu. Predstavovala určitú náhradu za  vtedy  dočasne  nefungujúcu spoluprácu  s ľudovou  Čínou . 
Vznik  ICMART-u :
Na  pôde  prvého  Kongresu  vedeckej   akupunktúry   vo  viedenskom   Hofburg-u  bolo prítomných do 500  zúčastnených lekárov  z celého sveta, medzi nimi  aj autor tohto  príspevku.  Kongres bol neobyčajný  tým, že  výber  prednášok  bol  anonymný ,  veľmi prísny  a kontrolovaný  vedeckou radou. O to cennejšia bola príležitosť, mohol som   predniesť  odbornú prednášku  o akupunktúre a astme, pochádzajúcu z Ústavu TB a respiračných chorôb  v Bratislave  - Podunajských Biskupiciach.
V priebehu  kongresu    predstavitelia  trinástich  krajín  Európy a Severnej Ameriky  sa dohodli  na  nutnosti  vzniku   strešnej organizácie   akupunktúry  a  založili  Medzinárodný koncil lekárskej akupunktúry a pridružených techník -  „ International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques“,v skratke   ICMART. Medzi  zakladateľskými  spoločnosťami  bolo zastúpené   mimo hosťujúcej krajiny   - rakúskej spoločnosti akupunktúry  ,  reprezentovanej profesorom Johannesom Bischkom  aj  Československo, ktoré  predstavoval  neskorší  privátny docent  MUDr.Richard  Umlauf ,CSc, vtedy  predseda  československej  spoločnosti akupunktúry . Kongres mal prelomový význam z niekoľkých  príčin :  združovanie výlučne   lekárskych spoločností akupunktúry  umožňovalo   odovzdávanie  a výmenu  vedeckých informácií na požadovanej úrovni , vyžadovalo  striktne   nezaujatý  vedecký  prístup k výskumu, klinickej praxi ,  k publikovaniu a doškoľovaniu akupunktúry . 
Súčasný stav:
Posledných desať rokov ICMART   zvyšuje   svoje  významné  postavenie   medzi  európskymi  spoločenstvami  komplementárnej medicíny (CAM) na úrovni EU. Stal sa  dôležitou zložkou  a partnerom    úspešnej   CAM  konferencie  na pôde Európskeho parlamentu v októbri  2012 v Bruseli   a významným  spolupracovníkom Poradného Zboru  siedmeho Výskumného programu  EU s názvom CAMbrella. Prínos  lekárskej akupunktúry  pre  zdravotnú politiku Európskej únie  je zásadného významu. Programové ciele zdravotnej politiky EU  zahŕňajú  hlavne  : prevenciu,  zdravé starnutie,  manažovanie chronických chorobných stavov , mentálne zdravie   a iné. Na plnení  spomínaných cieľov  je  význam  akupunktúry   nespochybniteľný.  Logickým dôsledkom plnenia načrtnutých  cieľov  je aj  náplň  jubilejného  kongresu  ICMART  2013.
Program kongresu :
Hlavná téma  vyplýva  z vyššie uvedeného : „ Liečba  a možnosti  diagnostiky v druhej polovici života“. Prednášky boli  zaradené  podľa tématických celkov  a odznievali buď v hlavnej sále alebo vo vedľajších  miestnostiach. Okruhy  tém   zahŕňali  široké  témy , ako napr.  menopauza, „tichý zápal“,  onkológia, neurológia, nespavosť, artritída- artróza,  varia.  Medzitým prebiehali workshopy – tibetská medicína, obezita, mikrosystémy,  a v prestávkach  boli k dispozícii  autori posterov , ktorí mohli odpovedať na otázky  záujemcov.
Rozsah a obsah  tejto  správy  o kongrese  nedovoľuje  hlbšie analýzy  ani  hodnotenie.  Impresívne boli  príspevky  napríklad  z onkologickej  tematiky už aj preto, že v histórii  akupunktúry  boli  vytesňované  a tabuizované  dlhý čas. Ukazuje sa ale, že  akupunktúra  má aj v tejto problematike  svoje  možnosti.
Príspevok  zo SR:
Na  podujatí  sme mali vystavené dva  postery :
IMPEDANCE MAPS OF ACUPUNCTURE POINTS od autorov  Michal Teplan, Marek Kukučka, Alena Ondrejkovičová, Boris Ivanič.
IMPACT OF ICMART : ACUPUNCTURE IS A MEDICAL SPECIALTY IN SLOVAKIA  , autor Ondrej Bangha
Diskusia k posterom:
Záujem o prezentované   postery   bol  prekvapujúco nízky.  Neobvyklé bolo zo strany  usporiadateľov kongresu  aj to, že  kým abstrakty  orálnych prezentácií  boli  dôsledne  zaradené do súboru abstrakt, dopredu vyžiadané súhrny   príspevkov , ktoré  organizátori  uznali za  vhodné  preradiť  do  Sekcie  plagátov,  v zborníku abstrakt  nefigurovali.  
Napriek  tomu vznikli  nové kontakty .Prvý  autor  prvého posteru , Mgr.M.Teplan  , PhD   nadviazal  pracovný  kontakt  s dvomi odborníkmi na  tému   svojho  výskumu   ohľadom  impedancie  aktívnych bodov ( Dr.med.  Taras Usičenko,  Univerzita  Greifswald,  a fyzik Dr.R Fossion,  Univerzita  Mexiko ) . Pre   akupunkturistickú obec je dobrá správa, že  perspektívni  vedeckí  pracovníci  prejavujú záujem o problematiku  akupunktúry.
Autor druhého posteru  MUDr.O.Bangha  nadviazal kontakt  s predstaviteľom lekárskej akupunktúry v Brazílii  ( Prof. Dr.Jodo Bosco da Silva, MD, PhD., Rio Preto  Medical College ).  V Brazílii  je  akupunktúra  uznaná  od roku 1995  ako  lekársky  špecializačný odbor .  Na univerzite v Rio Preto   sú  medici  vyučovaní v od roku 1997 odbore  akupunktúra v treťom a piatom ročníku štúdia .   Výučba  je skôr informatívna  a študentom nie vždy  stačia  pridelené  hodiny . Majú   ale možnosť  si založiť   svoju „ Ligu  akupunktúry “  a pridať si  viac času na  vzdelávanie . Od roku 2000  zaviedli výmennú  stáž  študentov mimo Brazílie . Podrobnosti možno nájsť v publikácii :  cit.  „ da Silva  JBG,Saidah R, Megid CBC,et al. Acupunct Med 2013,31,305-308“.
ICMART  Extraordinary  General  Assembly   -  Mimoriadna výborová schôdza   ICMART :
Zúčastnil som sa mimoriadnej    výborovej schôdze  ICMART  30.11.2013 ako reprezentant  Slovenskej lekárskej spoločnosti akupunktúry oz SLS  ICMART .  Prerokovali sa správy o činnosti a plánoch  organizácie,  prijali sa tri  organizácie za riadnych členov ICMART ,  neplatiči  členských poplatkov  boli vyzvaní  plniť svoje  platobné  povinnosti ( po 4 rokoch neplatenia  budú vylúčení    z členstva ).
Výbor  vydal a odsúhlasil   text  „viedenskej  Charty  Akupunktúry  2013“  (Acupuncture  Charter Vienna 2013) , čím  vlastne   potvrdil  znenie  Charty   organizácie z roku 2001 , vydanej v Berlíne   .  Zasadzuje sa za :
1, vytvorenie  jednotných medzinárodných  štandardov  kvality  lekárskej akupunktúry  vo výučbe, praxi  a výskume  v súlade  s princípmi  súčasnej medicíny:
-optimalizovať  efektivitu akupunktúry a jej bezpečnosť  s  ohľadom na  pacienta
-držať sa  princípov  medicíny založenej na  dôkazoch (Evidence based medicine)
-využitie  akupunktúry  vo všetkých  vhodných  lekárskych  špecializáciách
-integrovať akupunktúru do modernej medicíny a zdravotnej starostlivosti
2, Posilniť  vzťahy medzi národnými  spoločnosťami akupunktúry  v Európe   a navzájom  na celom svete
3, Pokračovať v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou
4,  Rozširovať  spoluprácu  so  zdravotníckymi univerzitami,  ústavmi zdravotnej starostlivosti, zdravotníckymi  nadáciami ,  výskumnými  organizáciami v oblasti  zdravotnej  starostlivosti  , inými    organizáciami  lekárskej  akupunktúry  a pacientskými  organizáciami.
 Na záver  vedenie  vzdalo poctu   čestnému  prezidentovi  ICMART ,   za jeho  30 ročnú  prácu vo funkcii  generálneho  tajomníka . Oslávenec  baron Francois   Beyens  sa poďakoval  za prejavené  ocenenie.
Záver:
Vedecká aj spoločenská úroveň kongresu  splnila očakávania , i keď  v skromnejšej  miere, ako sme boli za tých tridsať  rokov  zvyknutí . Zdá sa, práve   dôraz  na   oslavovanie   výročia  ovplyvnila usporiadateľov  a bola cítiť  určitá  slávnostná nadnesenosť   nad  odbornou  prísnosťou.  Vyskytli sa  malé  prešľapy  hlavne  v zaradení  prednášok , ktoré  sa riadili  viac  sociálnymi a spoločenskými  princípmi   ako  vedeckého  prínosu   niektorých  prezentácií .  Viedeň  bola   veľkolepým  miestom založenia ICMART-u  v roku 1983  a vytýčila si najodvážnejší  hlavný  cieľ   vo  vtedy  rozbiehajúcej  sa oblasti :  vedeckosť  akupunktúry .  Možno teda  konštatovať , tento  cieľ sa  naďalej  snaží   plniť  s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.  
Informácia:
Budúci  ICMART kongres bude    8. - 10.  05.  2015  na  ostrove   Bali.    Usporiadateľkou    je    Indonézska  spoločnosť  lekárskej  akupunktúry - Indonesian Association of Medical Acupuncture (IAMA).
Bratislava , január 2014
Súhrn: Od 29. novembra  do 1.decembra 2013  sa konal vo Viedni  medzinárodný kongres vedeckej akupunktúry  s názvom  ICMART 2013 , venovaný   30. Výročiu založenia  medzinárodnej spoločnosti vedeckej  akupunktúry  „ International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques „,v skratke   ICMART .  Zároveň  prebiehalo   piate  Sympózium  profesora Johannesa Bischka  na  počesť   60. výročia  založenia Rakúskej spoločnosti akupunktúry ( Ӧsterreichische Gesellschaft für Akupunktur). Nosnou témou  podujatia boli    „ Liečba  a možnosti  diagnostiky v druhej polovici života“.Vedecká aj spoločenská úroveň  splnila očakávania :  práve  Viedeň  bola miestom založenia ICMART-u  roku 1983 a odvtedy sa zasadzuje za vedeckosť  akupunktúry . Dnes má približne  90  členských organizácií   celého sveta .  Na podujatí sa zúčastnili    autori zo Slovenska  s dvoma postermi   a jeden autor z Českej republiky s jedným posterom . Svoje členstvo  potvrdila Slovenská  lekárska  spoločnosť   akupunktúry  na mimoriadnom   zasadnutí Výboru  ICMART . Tri nové organizácie lekárskej akupunktúry dostali schválenie  na prijatie medzi členov ICMART.  Výbor  potvrdil chartu ICMART  z roku 2001.
 
Udalosť: Kongres  organizovali   roku 2013    nie náhodou  vo  Viedni  .  Toto  mesto  bolo  lokalitou  historicky prvého svetového  lekárskeho  kongresu  vedeckej   akupunktúry   v Európe  pred tridsiatimi rokmi. Dátum 2013  je zároveň významný pre domácich usporiadateľov  - pred 60 rokmi  vznikla  Rakúska   spoločnosť akupunktúry :  Österreichische Gesellschaft für Akupunktur. Historické pozadie: Myšlienka  podchytiť  lekárske organizácie   hlavne v Európe  a Severnej   Amerike,  ktoré  sa  venovali akupunktúre , do  spoločenstva   predstaviteľov modernej , vedeckej akupunktúry  , sa  rodila  od  50-tych rokov   XX. storočia.  Nemalé  problémy  spôsobovala  vtedajšia  politická klíma, deliaca  svet na  dva antagonistické  bloky. Naša pozícia bola  menej výhodná .  Reprezentanti  krajín so socialistickým usporiadaním  mali  sťažený  kontakt s inými , slobodnými krajinami . Fyzická prítomnosť  na  vedeckých  podujatiach Západu  bola  brzdená.  Záujemcovia   boli  pokladaní  za  podozrivých  ,  často   politicky  nespoľahlivých  , mimo toho bola prítomná  stála obava  režimu , že  povolením vycestovať  na  vedecké podujatie  vzniká  riziko  emigrácie delegáta.   Západní  odborníci  však vítali  prítomnosť  vyslaných  kolegov  zo  sovietskeho  bloku  pre  ich  odbornú   pripravenosť , významný   vedecký  prínos  a triezvosť  náhľadu  na  akupunktúru .  Svoju úlohu zohrala aj  v tom čase progresívna  výučba  a frekventovanie  akupunktúry v krajinách  východného bloku – mimo Sovietského zväzu aj  vo Vietname,  Kórei,  ako aj  v Mongolsku , s ktorými krajinami  bola  umožňovaná  komunikácia  zo strany socialistického režimu. Predstavovala určitú náhradu za  vtedy  dočasne  nefungujúcu spoluprácu  s ľudovou Čínou. Vznik  ICMART-u :Na  pôde  prvého  Kongresu  vedeckej   akupunktúry   vo  viedenskom   Hofburg-u  bolo prítomných do 500  zúčastnených lekárov  z celého sveta, medzi nimi  aj autor tohto  príspevku.  Kongres bol neobyčajný  tým, že  výber  prednášok  bol  anonymný ,  veľmi prísny  a kontrolovaný  vedeckou radou. O to cennejšia bola príležitosť, mohol som   predniesť  odbornú prednášku  o akupunktúre a astme, pochádzajúcu z Ústavu TB a respiračných chorôb  v Bratislave  - Podunajských Biskupiciach.V priebehu  kongresu    predstavitelia  trinástich  krajín Európy a Severnej Ameriky  sa dohodli  na  nutnosti  vzniku   strešnej organizácie   akupunktúry  a  založili Medzinárodný koncil lekárskej akupunktúry a pridružených techník -  „ International Council of Medical Acupuncture and Related Techniques“,v skratke   ICMART. Medzi  zakladateľskými  spoločnosťami  bolo zastúpené   mimo hosťujúcej krajiny   - rakúskej spoločnosti akupunktúry  ,  reprezentovanej profesorom Johannesom Bischkom  aj Československo, ktoré  predstavoval  neskorší  privátny docent  MUDr.Richard  Umlauf ,CSc, vtedy  predseda československej  spoločnosti akupunktúry . Kongres mal prelomový význam z niekoľkých  príčin :  združovanie výlučne lekárskych spoločností akupunktúry  umožňovalo   odovzdávanie  a výmenu  vedeckých informácií na požadovanej úrovni , vyžadovalo  striktne   nezaujatý  vedecký  prístup k výskumu, klinickej praxi ,  k publikovaniu a doškoľovaniu akupunktúry . 

Súčasný stav: Posledných desať rokov ICMART   zvyšuje   svoje  významné  postavenie   medzi  európskymi spoločenstvami  komplementárnej medicíny (CAM) na úrovni EU. Stal sa  dôležitou zložkou  a partnerom    úspešnej   CAM  konferencie  na pôde Európskeho parlamentu v októbri  2012 v Bruseli   a významným  spolupracovníkom Poradného Zboru  siedmeho Výskumného programu  EU s názvom CAMbrella. Prínos  lekárskej akupunktúry  pre zdravotnú politiku Európskej únie  je zásadného významu. Programové ciele zdravotnej politiky EU  zahŕňajú  hlavne  : prevenciu,  zdravé starnutie,  manažovanie chronických chorobných stavov , mentálne zdravie   a iné. Na plnení spomínaných cieľov  je  význam  akupunktúry   nespochybniteľný.  Logickým dôsledkom plnenia načrtnutých  cieľov  je aj  náplň  jubilejného  kongresu  ICMART  2013. Program kongresu : Hlavná téma  vyplýva  z vyššie uvedeného : „ Liečba  a možnosti  diagnostiky v druhej polovici života“. Prednášky boli  zaradené  podľa tématických celkov  a odznievali buď v hlavnej sále alebo vo vedľajších  miestnostiach. Okruhy  tém   zahŕňali  široké  témy , ako napr. menopauza, „tichý zápal“,  onkológia, neurológia, nespavosť, artritída- artróza,  varia.  Medzitým prebiehali workshopy – tibetská medicína, obezita, mikrosystémy,  a v prestávkach  boli k dispozícii  autori posterov , ktorí mohli odpovedať na otázky  záujemcov.
Rozsah a obsah  tejto  správy  o kongrese  nedovoľuje  hlbšie analýzy  ani  hodnotenie.  Impresívne boli  príspevky napríklad  z onkologickej  tematiky už aj preto, že v histórii  akupunktúry  boli  vytesňované  a tabuizované  dlhý čas. Ukazuje sa ale, že  akupunktúra  má aj v tejto problematike  svoje  možnosti.Príspevok  zo SR:Na  podujatí  sme mali vystavené dva  postery :IMPEDANCE MAPS OF ACUPUNCTURE POINTS od autorov  Michal Teplan, Marek Kukučka, Alena Ondrejkovičová, Boris Ivanič.IMPACT OF ICMART : ACUPUNCTURE IS A MEDICAL SPECIALTY IN SLOVAKIA  , autor Ondrej Bangha
Diskusia k posterom: Záujem o prezentované   postery   bol  prekvapujúco nízky.  Neobvyklé bolo zo strany usporiadateľov kongresu  aj to, že  kým abstrakty  orálnych prezentácií  boli  dôsledne  zaradené do súboru abstrakt, dopredu vyžiadané súhrny   príspevkov , ktoré  organizátori  uznali za  vhodné  preradiť  do  Sekcie  plagátov,  v zborníku abstrakt  nefigurovali.  Napriek  tomu vznikli  nové kontakty .Prvý  autor  prvého posteru , Mgr.M.Teplan  , PhD   nadviazal  pracovný  kontakt  s dvomi odborníkmi na  tému   svojho  výskumu   ohľadom  impedancie  aktívnych bodov ( Dr.med.  Taras Usičenko,  Univerzita  Greifswald,  a fyzik Dr.R Fossion,  Univerzita  Mexiko ) . Pre   akupunkturistickú obec je dobrá správa, že  perspektívni  vedeckí  pracovníci  prejavujú záujem o problematiku akupunktúry.Autor druhého posteru  MUDr.O.Bangha  nadviazal kontakt  s predstaviteľom lekárskej akupunktúry v Brazílii  ( Prof. Dr.Jodo Bosco da Silva, MD, PhD., Rio Preto  Medical College ).  V Brazílii  je  akupunktúra  uznaná  od roku 1995  ako  lekársky  špecializačný odbor .  Na univerzite v Rio Preto   sú  medici  vyučovaní v od roku 1997 odbore  akupunktúra v treťom a piatom ročníku štúdia .   Výučba  je skôr informatívna  a študentom nie vždy  stačia  pridelené  hodiny . Majú   ale možnosť  si založiť   svoju „ Ligu  akupunktúry “  a pridať si  viac času na  vzdelávanie . Od roku 2000  zaviedli výmennú  stáž  študentov mimo Brazílie . Podrobnosti možno nájsť v publikácii :  cit.  „ da Silva  JBG,Saidah R, Megid CBC,et al. Acupunct Med 2013,31,305-308“.
ICMART  Extraordinary  General  Assembly   -  Mimoriadna výborová schôdza   ICMART :Zúčastnil som sa mimoriadnej výborovej schôdze  ICMART  30.11.2013 ako reprezentant  Slovenskej lekárskej spoločnosti akupunktúry oz SLS ICMART .  Prerokovali sa správy o činnosti a plánoch  organizácie,  prijali sa tri  organizácie za riadnych členov ICMART, neplatiči  členských poplatkov  boli vyzvaní  plniť svoje  platobné  povinnosti ( po 4 rokoch neplatenia  budú vylúčení   z členstva ).Výbor  vydal a odsúhlasil   text  „viedenskej  Charty  Akupunktúry  2013“  (Acupuncture  Charter Vienna 2013) , čím  vlastne   potvrdil  znenie  Charty   organizácie z roku 2001 , vydanej v Berlíne .  Zasadzuje sa za :1, vytvorenie  jednotných medzinárodných  štandardov  kvality  lekárskej akupunktúry  vo výučbe, praxi  a výskume  v súlade  s princípmi  súčasnej medicíny:-optimalizovať  efektivitu akupunktúry a jej bezpečnosť  s  ohľadom na pacienta-držať sa  princípov  medicíny založenej na  dôkazoch (Evidence based medicine)-využitie  akupunktúry  vo všetkých  vhodných  lekárskych  špecializáciách-integrovať akupunktúru do modernej medicíny a zdravotnej starostlivosti2, Posilniť  vzťahy medzi národnými  spoločnosťami akupunktúry  v Európe   a navzájom  na celom svete3, Pokračovať v spolupráci so Svetovou zdravotníckou organizáciou4,  Rozširovať  spoluprácu  so  zdravotníckymi univerzitami,  ústavmi zdravotnej starostlivosti, zdravotníckymi  nadáciami ,  výskumnými  organizáciami v oblasti zdravotnej  starostlivosti  , inými    organizáciami  lekárskej  akupunktúry  a pacientskými  organizáciami.
Na záver  vedenie  vzdalo poctu   čestnému  prezidentovi  ICMART ,   za jeho  30 ročnú  prácu vo funkcii  generálneho tajomníka . Oslávenec  baron Francois   Beyens  sa poďakoval  za prejavené  ocenenie.

Záver: Vedecká aj spoločenská úroveň kongresu  splnila očakávania , i keď  v skromnejšej  miere, ako sme boli za tých tridsať  rokov  zvyknutí . Zdá sa, práve   dôraz  na   oslavovanie   výročia  ovplyvnila usporiadateľov  a bola cítiť určitá  slávnostná nadnesenosť   nad  odbornou  prísnosťou.  Vyskytli sa  malé  prešľapy  hlavne  v zaradení prednášok, ktoré  sa riadili  viac  sociálnymi a spoločenskými  princípmi   ako  vedeckého  prínosu   niektorých prezentácií .  Viedeň  bola   veľkolepým  miestom založenia ICMART-u  v roku 1983  a vytýčila si najodvážnejší  hlavný cieľ   vo  vtedy  rozbiehajúcej  sa oblasti :  vedeckosť  akupunktúry .  Možno teda  konštatovať , tento  cieľ sa  naďalej snaží   plniť  s plnou vážnosťou a zodpovednosťou.  Informácia: Budúci  ICMART kongres bude    8. - 10.  05.  2015 na ostrove   Bali. Usporiadateľkou    je    Indonézska  spoločnosť  lekárskej  akupunktúry - Indonesian Association of Medical Acupuncture (IAMA).

Bratislava , január 2014