Spoločné vyhlásenie Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory

k návrhu legislatívnych opatrení o povinnom protikorupčnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov

Slovenska lekárska komora (SLK) spolu so Slovenskou lekárskou spoločnosťou (SLS) zásadne odmietajú takéto nič neriešiace legislatívne opatrenia korupcie v zdravotníckom systéme. Návrh Ministerstva zdravotníctva SR ukladá absolvovanie vzdelávania v protikorupčnom správaní všetkým zdravotníckym pracovníkom, teda aj takým zdravotníckym povolaniam (v počte 27), ktoré nemajú nijakú priamu ani nepriamu možnosť ovplyvniť nákupy tovarov a služieb v zdravotníckych zariadeniach  a naopak, nie je uložená žiadna povinnosť napríklad pre pracovníkov vedenia zdravotníckych zariadení, ktorí nie sú zdravotníckymi pracovníkmi. Navyše návrh nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania. Podmienka absolvovania takéhoto vzdelávania ako podmienka výkonu povolania je príliš tvrdá, ale aj absurdná, pretože znamená existenčné ohrozenie zdravotníckeho pracovníka. V praxi to znamená, že ak by takéto vzdelávanie zdravotnícky pracovník neabsolvoval, môže prísť o prácu a navyše by okrem toho ešte musel zaplatiť aj pokutu.

SLK a SLS považujú návrh za diskriminačný a pozastavujú sa nad tým, prečo takéto vzdelávanie nemusia absolvovať osoby pred výkonom akejkoľvek verejnej funkcie alebo štátni zamestnanci. SLK a SLS odmietajú takúto opätovnú paušálnu mediálnu kriminalizáciu zdravotníckych pracovníkov. Minulý týždeň sa spoločným listom obrátili na ministra zdravotníctva Slovenskej republiky s tým, aby zabezpečil vypustenie uvedených ustanovení z návrhu zákona, keďže neboli predmetom diskusie. SLK a SLS majú pripravené návrhy skutočne riešiace korupciu a etiku v zdravotníctve, niektoré boli predložené aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania (optimalizácia siete poskytovateľov ZS, povinnosť dodržiavať deontologické kódexy pod hrozbou disciplinárneho konania vedeného komorou u všetkých registrovaných zdravotníckych a podobne), ktorým sa však MZ SR vôbec nezaoberalo.

Vyzývajú ministra zdravotníctva Slovenskej republiky k zasadnutiu k spoločnému rokovaciemu stolu k témam, ktoré skutočne riešia problémy zdravotníctva v tejto oblasti. Iniciatívu SLK a SLS dodatočne podporili aj niektoré stavovské organizácie v zdravotníctve, ako napríklad Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek a ďalšie.

Je potrebné dať si otázky, kto stojí za takýmto nezmyselným projektom, kto bude mať z neho prospech a tým neúnosne zaťažovať zdravotníckych pracovníkov na úkor výkonu národného zdravotníckeho povolania.

 

Prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., v.r.,  MUDr. Marián Kollár, v.r.

prezident SLS prezident SLK

 

V Bratislave, 25.08.2015