P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 1

zameraných na riešenie negatívnych dopadov aktuálnych legislatívnych návrhov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výkon zdravotníckeho povolania

(29.apríl – 8.september 2015) - Dňa 29.04.2015 zaslala SLS Mgr. M. Fraňovi, zastupujúcemu generálnemu riaditeľovi Sekcie legislatívno-právnej MZ SR „Zásadné pripomienky k návrhu zák. č...., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Na vedomie boli zásadné pripomienky SLS zaslané aj všetkým členom Prezídia a Dozornej rady SLS a všetkým predstaviteľom organizačných zložiek SLS. Súhlasné sa k nim písomne vyjadrili: Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy, kolektívni členovia SLS.Mgr. M. Fraňo nám dňa 4.05.2015 oznámil (mailom), že naše „...legislatívne námety si MZ SR neosvojilo a neuplatní ich ako zásadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zdôvodnil to krátkosťou času, pre ktorú nemohlo MZ SR dostatočne dôkladne zhodnotiť a so zainteresovanými subjektmi prediskutovať predložené návrhy, ktoré sa netýkajú len sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ako takého, ale aj liekovej politiky a financovania. Vyjadril sa, že nám samozrejme nič nebráni, aby sme využili naše právo uplatniť pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) vo vlastnom mene, čo sme aj urobili. K našej požiadavke, aby nám MZ SR zasielalo na pripomienkovanie všetky návrhy na zmeny zákonov a iných legislatívnych noriem, ktoré sa týkajú sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov uviedol, že MZ SR zverejňuje návrhy právnych predpisov na verejnosti prístupnom portáli právnych predpisov (PPP) v MPK v rámci ktorého môžeme uplatniť naše pripomienky. 
- Dňa 8.06.2015 sa z iniciatívy SLS uskutočnilo na MZ SR pracovné rokovanie s MUDr. Evou Vivodovou, generálnou riaditeľkou Sekcie zdravia MZ SR, na ktoré pozvala aj štátneho tajomníka MZ SR MUDr. Mária Miklošiho, PhD. Predmetom rokovania boli zásadné pripomienky SLS a ich zdôvodnenie k návrhu zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zaslané MZ SR dňa 5.05.2015 prostredníctvom Portálu právnych predpisov (PPP). Poznámka: dňa 6.05.2015 boli zásadné pripomienky SLS k uvedeného návrhu zákona na vedomie všetkým členom Prezídia a Dozornej rady SLS a všetkým výborom organizačných zložiek SLS. Za SLS sa rokovania na MZ SR zúčastnili: prof. MUDr. J. Payer, CSc., prof. MUDr. V. Štvrtinová, DrSc., prezidentka Slovenskej angiologickej spoločnosti, o.z. SLS, PhDr. Ž. Mácová a JUDr. M. Mistríková. - Dňa 11.06.2015 sa na MZ SR – Sekcia farmácie a liekovej politiky uskutočnilo pracovné rokovanie k novele zákona č. 362/2011 Z.z., ktorá sa týka prevodu hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Na rokovaní sa za SLS zúčastnili: prof. MUDr. J. Glasa, CSc., PhD., PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríková. Zdôvodnené zásadné pripomienky a návrhy SLS neboli akceptované. 
- Dňa 1.07.2015 boli na základe iniciatívy SLK a spoločnej žiadosti SLK a SLS prijatí predstavitelia obidvoch inštitúcií členmi Výboru pre financie a rozpočet Národnej rady SR - Ing. Danielom Duchoňom, predsedom, Ing. Ladislavom Kamenickým, podpredsedom, Ing. Jaroslavom Demjanom, člnom a Ing. Barborou Bruteničovou, tajomníčkou). Za SLK sa na rokovaní zúčastnili: MUDr. M. Kollár, doc. MUDr. M. Vician, PhDr. K. Kotrbová, PhD., MPH a Mgr. Z. Seneši. Za SLS sa na rokovaní zúčastnili: prof. MUDr. P. Krištúfek, prof. MUDr. J. Breza, DrSc, PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríková. Zástupcovia SLK a SLS oboznámili členov výboru so spoločnými návrhmi a zásadnými pripomienkami k novele zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z.) a jej pripravovaných zmenách a doplneniach. Upozornili ich na vážne negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Členovia Výboru pre financie a rozpočet NR SR sa k niektorým zásadným pripomienkam vyjadrili súhlasne s tým, že o nich budú informovať ďalších poslancov a odporučili, aby sme v tejto veci rokovali aj s Ministerstvom financií SR. 
- Dňa 23.07.2015 sa zástupcovia SLS (Ž. Mácová M. Mistríková) a SLK (K. Kotrbová a Z. Seneši) zúčastnili pracovného stretnutia s generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR MUDr. Adamom Hlôškom a jeho spolupracovníkmi. Predmetom rokovania boli zásadné pripomienky SLS a SLK k zákonu č. 362/2011 Z.z. V zápisnici z pracovného stretnutia zaujalo MZ SR k jednotlivým bodom zamietavé stanovisko s konštatovaním, „... že je v rozpore s cieľom predloženej novely, ktorým je zvýšenie transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi...“, resp., že navrhovanú úpravu považuje MZ SR za správnu a dostatočn...“.. Čiastočne bola akceptovaná pripomienka SLS a SLK a to, aby sa v súčasnosti pri plnení oznamovacej povinnosti (predkladanie zoznamov zdravotníckych pracovníkov) prioritne využívala elektronická forma. 
- Dňa 5.8.2015 sa na MF SR konalo pracovné stretnutie so zástupcami SLK a SLS k spoločným návrhom na úpravu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, osobitne v oblasti zdanenia peňažných plnení a nepeňažných plnení poskytovaných držiteľmi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom. Za MF SR sa stretnutia zúčastnili: Mgr. Toško Beran, riaditeľ odboru priamych daní, Ing. Zdenka Kováčová, vedúca oddelenia priamych daní a Ing. Miroslava Brnová, oddelenie priamych daní.Za SLK a SLS sa stretnutia zúčastnili: MUDr. Marián Kollár – prezident Slovenskej lekárskej komory, PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – expertná pracovníčka SLK, Mgr. Zdeno Seneši – Advokátska kancelária Škodler & partners, s.r.o., prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, PhDr. Želmíra Mácová, MPH – riaditeľka sekretariátu SLSa JUDr. Mária Mistríková – právnička SLS.Záznam z rokovania, ktorý vyhotovilo MF SR sme vrátili doplnený s poznámkami pod čiarou (uvádzame ho v plnom znení). Finálnu, podpísanú verziu záznamu pracovného stretnutia nám zatiaľ MF SR neposlalo. 
_________________________________________________________________________________
Zápisnica MF SR z pracovného stretnutia so zástupcami SLK a SLS dňa 5.08.2015 Špecifické ustanovenia týkajúce sa zdanenia peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných PZS od držiteľa (napr. farmaceutická spoločnosť) boli upravené s účinnosťou od 1.12.2011 prostredníctvom schváleného zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorý novelizoval aj ustanovenia ZDP. Cieľom týchto úprav bolo aj zavedenie protikorupčných opatrení, ktorých výsledkom bola práve aj špeciálna úprava zdanenia peňažných plnení a nepeňažných plnení určených osôb v ZDP. Sprísnenie regulácie marketingových a reklamných aktivít je v súlade s legislatívou Európskej únie a zámerom všetkých úprav v ZDP aj v zákone o liekoch bolo aj je týmto nelegálnym postupom zamedziť1. Ďalším cieľom úprav v uvedených zákonoch bolo aj ozdravenie systému verejného zdravotníctva spod lobovania farmaceutických firiem a iných držiteľov na bezhlavé predpisovanie liekov, ktoré je ovplyvňované rôznymi benefitmi poskytovanými lekárom týmito spoločnosťami.2 O neprimeranom predpisovaní liekov svedčia štatistiky predpisovania liekov na území SR.3 Podľa zistení Finančnej správy, mnohí lekári nepriznávali príjmy od farmaceutických spoločností napr. vo forme darov, či naturálnych plnení vo forme pohostenia, či účastí na kongresoch, ktoré sa podľa ustanovení ZDP považujú za zdaniteľný príjem. Podľa nahlásení farmaceutickými spoločnosťami boli v roku 2013 poskytnuté plnenia vo výške 17 799 6754 eur, pričom lekári v daňových priznaniach priznali sumu vo výške 2 753 102,57 eur.Podľa údajov NCZZ cca 2,4% lekárov - s.r.o malo v roku 2011 nulové tržby5, údaje FS SR z vyplnených daňových priznaní hovoria až o 4,6% lekárov – s.r.o s nulovými tržbami6. Vzhľadom na uvedené zistené enormné rozdiely7, bol s účinnosťou od 01. 01. 2015, zmenený spôsob zdanenia peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté PZS od zákonom určeného okruhu osôb. Zmenou v predmetných ustanoveniach ZDP, však nedochádza k rozšíreniu príjmov podliehajúcich zdaneniu ale len k zmene spôsobu zdanenia a to z priznávania príjmov cez daňové priznanie na zdanenie príjmov daňou vyberanou zrážkou z príjmov8 a to bez možnosti odpočítania výdavkov vzťahujúcim sa k týmto príjmom9.Zároveň sa s účinnosťou od 1.1.2015 oslobodili od dane nepeňažné plnenia uhrádzané farmaceutickou spoločnosťou za zdravotníckych pracovníkov na vzdelávacích podujatiach, ktoré spĺňajú podmienky povinného sústavného vzdelávania (zdravotnícky pracovník zaň dostáva aj tzv. CME kredity), bez ktorého by nemohol vôbec vykonávať svoje zdravotnícke povolanie. 
Jednou z foriem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je aj samovzdelávanie (odborná literatúra, odborné časopisy). Za takéto oslobodené nepeňažné plnenie sa však nepovažuje uhradenie stravy, ubytovania a dopravy v súvislosti s účasťou na sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a odborná literatúra, ktorá slúži na samovzdelávanie a je hodnotená CME kreditmi. Uvedené oslobodenie rieši reguláciu resp. uloženie povinnosti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zo strany štátu. MF SR je toho názoru, že lekár znižuje svoje náklady už tým, že platí len 19% -nú daň vyberanú zrážkou z celkových nákladov, ktoré za neho uhrádza niekto iný. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že z dôvodu vybratia dane zrážkou, tieto plnenia sú zvýhodnené aj tým, že nepodliehajú zdravotným odvodom a sociálnym odvodom podliehajú len v prípade, ak ide o plnenia vyplácané držiteľom lekárovi ako príjem zo závislej činnosti.V prípade odmien lektorov (lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov) za vykonanú prednáškovú činnosť podľa autorského zákona pre držiteľa (napr. farmaceutickú spoločnosť) je skutočne zdaňovaný jeho príjem iným spôsobom, ako keď by prednášal inej spoločnosti (spoločnosť nie je držiteľom) a to z hrubých príjmov, ale zároveň je potrebné upozorniť, že je zdaňovaný vždy sadzbou 19%, bez ohľadu na výšku jeho odmeny (nevstupuje do progresívnej sadzby dane)10 a jeho príjem nepodlieha odvodovej povinnosti ani pre verejné zdravotné poistenie ani pre sociálne poistenie. Uvedené znamená, že nie v každom prípade sú takéto príjmy znevýhodňované11 oproti rovnakému druhu príjmu prijatému od objednávateľa12, ktorý nie je držiteľom.Záverom je potrebné podotknúť, že MF SR iniciovalo zavedenie zrážkovej dane na uvedené platby za účelom zvýšenia efektívnosti výberu dane z uvedených plnení.13 Špecifické zdanenie zrážkou v prípade plnení lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, na rozdiel od iných povolaní, vychádza aj zo skutočnosti, že zdravotnícky pracovníci svojím správaním priamo ovplyvňujú použitie verejných zdrojov zdravotníctva (predpisovanie liekov a podobne)14.Zástupcovia SLS a SLK uviedli, že všetky úpravy v ZDP týkajúce zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných od držiteľov PZS sú diskriminačné a znevýhodňujú len vybraný segment zdravotníckych povolaní a zdravotníckej činnosti oproti iným odvetviam a z tohto dôvodu sú toho názoru, že úpravy v ZDP sú aj v rozpore s Ústavou SR. Zástupcovia Slovenskej lekárskej komory informovali, že SLK požiadala generálneho prokurátora SR o vyslovenie nesúladu diskriminačných ustanovení ZDP voči zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s Ústavou SR a zastavenie ich účinnosti.Diskrimináciu identifikovali vo viacerých aspektoch: 1. V rozdielnom reálnom zdaňovaní rovnakých príjmov oproti iným daňovým subjektom (konkrétne príklady boli uvedené na rokovaní). 2. V definovaní rozdielneho zdaňovania nie na základe charakteristiky príjmu, ale na základe vyčlenenia (charakteristík) časti daňových subjektov. 3. V nadbytočnej administratívnej záťaži, ktorou sú v súvislosti s oznamovaním prijatého peňažného a nepeňažného plnenia za sústavné vzdelávanie na účely zdaňovania zaťažení zdravotnícki pracovníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a tretie osoby (SLS, SLK), keď sú zákonom zaviazaní, okrem povinnosti zdanenia, ešte raz štvrťročne oznamovať MF SR a MZ SR prijaté peňažné a nepeňažné plnenia. 4. V absencii definície peňažného a nepeňažného plnenia na účely sústavného vzdelávania, čo držiteľom povolení umožňuje od prijímateľov plnení, ktoré sú tretími osobami a zároveň odbornými garantmi odborného podujatia, požadovať protiplnenia, takže konečným prijímateľom plnenia vlastne nie je zdravotnícky pracovník, ktorý musí plnenie zdaniť a oznámiť, ale samotný držiteľ povolenia a 5. 
V porušení súkromia zdravotníckych pracovníkov menovitým uvádzaním prijatého plnenia na webovej stránke bez možnosti predchádzajúceho overenia údajov určených na uverejnenie, vhodnejšie by bolo aplikovať model zverejňovania agregovaných údajov.Uviedli, že už aj pred rokom 2011 (účinnosť novely ZDP) mali finančné úrady k dispozícii zákonné nástroje na postihnutie individuálnych pochybení v prípade nezdanenia, nesprávneho zdanenia alebo iného priestupku lekára v súvislosti s prijatím peňažného a nepeňažného plnenia na účely sústavného vzdelávania od držiteľa povolenia. Zdôraznili, že nepovažujú za správne za nesankcionované správanie niektorých jednotlivcov diskriminačnou úpravou de facto postihovať všetkých cca 100 tisíc zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nijako neprevinili. Uviedli, že úprava zachytáva aj zdravotníckych pracovníkov, ako napríklad sestry, laboranti, asistenti, sanitári, fyzioterapeuti atď., ktorí prakticky takmer nikdy plnenia od farma firiem ani nemali možnosť prijímať.K problematike sankcionovania neetického správania konkrétnych lekárov a farma firiem uviedli, že je to vec príslušných etických kódexov zdravotníckych pracovníkov a farmaceutického priemyslu. Slovenská lekárska komora sa aktuálne už dlhodobo snaží na MZ SR dosiahnuť, aby sa etické kódexy zdravotníckych pracovníkov pre ich lepšiu vykonateľnosť a vymáhateľnosť vzťahovali na všetkých reprezentantov vykonávajúcich príslušné zdravotnícke povolanie, teda na všetkých registrovaných zdravotníckych pracovníkov a nie len na časť dobrovoľných členov. Posúdenie legislatívnej úpravy etického kódexu farmaceutického priemyslu a procesu sankcií za jeho prekročenie zo strany držiteľa povolenia ponechávajú SLK a SLS na úvahu príslušného MZ SR. Poukázali na význam celoživotného sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktoré má svoje osobité špecifiká a nemožno ho porovnávať so vzdelávaním v iných profesiách. Zo zákona ho samostatne zabezpečujú odborné spoločnosti SLS, ktorých je 98 (podľa odbornosti a špecializácií), SLK a ďalšie komory združujúce zdravotníckych pracovníkov. Systém zabezpečovania sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov má u nás viac ako 100 ročnú tradíciu a vychádza z medzinárodných princípov a kritérií a úzkej spolupráce s partnerskými zahraničnými medicínskymi organizáciami. Podľa ich zistení (SLK registruje a tým zastupuje približne 25 tisíc lekárov, SLS takmer 17 tisíc zdravotníckych pracovníkov - najmä lekárov) aktuálne platná úprava demotivuje zdravotníckych pracovníkov zúčastňovať sa na odborných vzdelávacích podujatiach. Tiež priamo vedie k zániku niektorých dôležitých odborných medicínskych časopisov, bez adekvátnej náhrady odborného periodika obdobnej odbornej kvality a s potrebnou odbornou supervíziou, čo bude mať dopad nielen na informovanosť odbornej verejnosti o všeobecne akceptovaných najnovších poznatkoch v danej oblasti, ale aj priamy dopad na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientovi.Zúčastnení zástupcovia lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na Slovensku majú za to, že uvedené ustanovenia majú za následok 1. Porušenie ústavného práva na ochranu zdravia obyvateľov SR v dôsledku zníženia dostupnosti aktivít sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov, 2. Znevýhodnenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v porovnaní s inými podnikateľskými subjektmi a zásah do ich práva podnikať a v neposlednom rade aj 3. Diskrimináciu zdravotníckych pracovníkov v porovnaní s nezdravotníckymi pracovníkmi. Majú za to, že znovu naštartovania motivácie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je v celospoločenskom záujme a z uvedeného dôvodu navrhli novú legislatívnu úpravu, ktorá by vypustila zo ZDP všetky úpravy týkajúce sa osobitného spôsobu zdanenia v prípade predmetných plnení, čím by sa odstránila diskriminácia zdravotníckych pracovníkov a zaviedla nové úpravy týkajúce sa oslobodenia peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných na sústavné vzdelávanie vrátane odborných publikácií a pohostenia do výšky 10 eur na deň novej nezdaniteľnej časti na sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 700 eur ročne.Z á v e r:Zástupcovia MF SR záverom uviedli, že predmetné návrhy posunú ďalej na vedenie ministerstva, ktoré je jediné oprávnené rozhodnúť v danej veci.Overili:Za MF SR:Dátum:Za SLK: MUDr. Marián Kollár – prezident Slovenskej lekárskej komoryDátum: 10. 8. 2015Za SLS: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti
Dátum: 7. 8. 2015
__________________________________________________________________________________ 
- Dňa 11.08.2015 (15,30 hod.) prijal Mgr. Ing. Martin Filko, MSc., hlavný ekonóm a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky MF SR na základe žiadosti zástupcov SLK (MUDr. M. Kolára a PhDr. K. Kotrbovú, PhD., MPH) a zástupcov SLS (prof. MUDr. J. Glasu, CSc., PhD., PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríkovú) vo veci prerokovania otázok týkajúcich sa zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov (list pripájame v prílohe). 
- Dňa 19.08.2015 zaslali prezidenti SLS a SLK spoločný list ministrovi zdravotníctva SR, MUDr. Viliamovi Čislákovi, v ktorom vyjadrili svoje znepokojenie k poslednému znenia návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa objavil až vo verzii po medzirezortnom pripomienkovom konaní a aktuálne sa nachádza na Portáli právnych predpisov (list je v prílohe). 
- Dňa 2.09.2015 bude v sídle SLK tlačová konferencia, na ktorej vystúpia aj predstavitelia SLS. Bude na nej prezentované „Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k návrhu novely zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach“. 
- Dňa 4.09.2015 sa na základe spoločného listu SLK a SLS (zo dňa 19.08.2015) uskutoční na MZ SR pracovné stretnutie, ktorého predmetom bude zavedenie tzv. „protikorupčného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“. Za MZ SR sa zúčastnia: MUDr. Eva Vivodová, generálna riaditeľka Sekcie zdravia MZ SR doc. MUDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR a Mgr. Marián Nagy, zo sekcie zdravia Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR. Za SLK sa zúčastnia: MUDr. Marián Kollár, prezident SLK, Mgr. Zdenko Seneši, právnik, PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, expert SLK a Mgr. Viktor Dobiš, MPH, riaditeľ Lekár, a.s. Za SLS sa zúčastnia: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS, prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., viceprezident SLS, PhDr. Želmíra Mácová, MPH, riaditeľka Sekretariátu SLS a JUDr. M. Mistríková, právnička SLS. 
- Dňa 8.09.2015 sa zúčastnia predstavitelia SLS a SLK na 112. schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR, na ktorom bude prerokovaný aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zdôvodňovať ho bude predseda vlády a minister financií Ing. Peter Kažimír, spravodajcom bude poslanec A. Martvoň. Zástupcovia SLS a SLK vystúpia so spoločnými zásadnými pripomienkami k uvedeného návrhu zákona. Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory zameraných na riešenie negatívnych dopadov aktuálnych legislatívnych návrhov na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a výkon zdravotníckeho povolania (29. apríl – 8. september 2015) 
- Dňa 29.04.2015 zaslala SLS Mgr. M. Fraňovi, zastupujúcemu generálnemu riaditeľovi Sekcie legislatívno-právnej MZ SR „Zásadné pripomienky k návrhu zák. č...., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Na vedomie boli zásadné pripomienky SLS zaslané aj všetkým členom Prezídia a Dozornej rady SLS a všetkým predstaviteľom organizačných zložiek SLS. Súhlasné sa k nim písomne vyjadrili: Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy, kolektívni členovia SLS.Mgr. M. Fraňo nám dňa 4.05.2015 oznámil (mailom), že naše „...legislatívne námety si MZ SR neosvojilo a neuplatní ich ako zásadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. 
Zdôvodnil to krátkosťou času, pre ktorú nemohlo MZ SR dostatočne dôkladne zhodnotiť a so zainteresovanými subjektmi prediskutovať predložené návrhy, ktoré sa netýkajú len sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ako takého, ale aj liekovej politiky a financovania. Vyjadril sa, že nám samozrejme nič nebráni, aby sme využili naše právo uplatniť pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) vo vlastnom mene, čo sme aj urobili. K našej požiadavke, aby nám MZ SR zasielalo na pripomienkovanie všetky návrhy na zmeny zákonov a iných legislatívnych noriem, ktoré sa týkajú sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov uviedol, že MZ SR zverejňuje návrhy právnych predpisov na verejnosti prístupnom portáli právnych predpisov (PPP) v MPK v rámci ktorého môžeme uplatniť naše pripomienky. 
- Dňa 8.06.2015 sa z iniciatívy SLS uskutočnilo na MZ SR pracovné rokovanie s MUDr. Evou Vivodovou, generálnou riaditeľkou Sekcie zdravia MZ SR, na ktoré pozvala aj štátneho tajomníka MZ SR MUDr. Mária Miklošiho, PhD. Predmetom rokovania boli zásadné pripomienky SLS a ich zdôvodnenie k návrhu zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zaslané MZ SR dňa 5.05.2015 prostredníctvom Portálu právnych predpisov (PPP). Poznámka: dňa 6.05.2015 boli zásadné pripomienky SLS k uvedeného návrhu zákona na vedomie všetkým členom Prezídia a Dozornej rady SLS a všetkým výborom organizačných zložiek SLS. Za SLS sa rokovania na MZ SR zúčastnili: prof. MUDr. J. Payer, CSc., prof. MUDr. V. Štvrtinová, DrSc., prezidentka Slovenskej angiologickej spoločnosti, o.z. SLS, PhDr. Ž. Mácová a JUDr. M. Mistríková. 
- Dňa 11.06.2015 sa na MZ SR – Sekcia farmácie a liekovej politiky uskutočnilo pracovné rokovanie k novele zákona č. 362/2011 Z.z. , ktorá sa týka prevodu hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Na rokovaní sa za SLS zúčastnili: prof. MUDr. J. Glasa, CSc., PhD., PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríková. Zdôvodnené zásadné pripomienky a návrhy SLS neboli akceptované. 
- Dňa 1.07.2015 boli na základe iniciatívy SLK a spoločnej žiadosti SLK a SLS prijatí predstavitelia obidvoch inštitúcií členmi Výboru pre financie a rozpočet Národnej rady SR - Ing. Danielom Duchoňom, predsedom, Ing. Ladislavom Kamenickým, podpredsedom, Ing. Jaroslavom Demjanom, člnom a Ing. Barborou Bruteničovou, tajomníčkou). Za SLK sa na rokovaní zúčastnili: MUDr. M. Kollár, doc. MUDr. M. Vician, PhDr. K. Kotrbová, PhD., MPH a Mgr. Z. Seneši. Za SLS sa na rokovaní zúčastnili: prof. MUDr. P. Krištúfek, prof. MUDr. J. Breza, DrSc, PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríková. Zástupcovia SLK a SLS oboznámili členov výboru so spoločnými návrhmi a zásadnými pripomienkami k novele zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z.) a jej pripravovaných zmenách a doplneniach. Upozornili ich na vážne negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Členovia Výboru pre financie a rozpočet NR SR sa k niektorým zásadným pripomienkam vyjadrili súhlasne s tým, že o nich budú informovať ďalších poslancov a odporučili, aby sme v tejto veci rokovali aj s Ministerstvom financií SR. 
- Dňa 23.07.2015 sa zástupcovia SLS (Ž. Mácová M. Mistríková) a SLK (K. Kotrbová a Z. Seneši) zúčastnili pracovného stretnutia s generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR MUDr. Adamom Hlôškom a jeho spolupracovníkmi. Predmetom rokovania boli zásadné pripomienky SLS a SLK k zákonu č. 362/2011 Z.z. V zápisnici z pracovného stretnutia zaujalo MZ SR k jednotlivým bodom zamietavé stanovisko s konštatovaním, „... že je v rozpore s cieľom predloženej novely, ktorým je zvýšenie transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi...“, resp., že navrhovanú úpravu považuje MZ SR za správnu a dostatočn...“.. Čiastočne bola akceptovaná pripomienka SLS a SLK a to, aby sa v súčasnosti pri plnení oznamovacej povinnosti (predkladanie zoznamov zdravotníckych pracovníkov) prioritne využívala elektronická forma. 
- Dňa 5.8.2015 sa na MF SR konalo pracovné stretnutie so zástupcami SLK a SLS k spoločným návrhom na úpravu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, osobitne v oblasti zdanenia peňažných plnení a nepeňažných plnení poskytovaných držiteľmi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom. Za MF SR sa stretnutia zúčastnili: Mgr. Toško Beran, riaditeľ odboru priamych daní, Ing. Zdenka Kováčová, vedúca oddelenia priamych daní a Ing. Miroslava Brnová, oddelenie priamych daní.Za SLK a SLS sa stretnutia zúčastnili: MUDr. Marián Kollár – prezident Slovenskej lekárskej komory, PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – expertná pracovníčka SLK, Mgr. Zdeno Seneši – Advokátska kancelária Škodler & partners, s.r.o., prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, PhDr. Želmíra Mácová, MPH – riaditeľka sekretariátu SLSa JUDr. Mária Mistríková – právnička SLS.Záznam z rokovania, ktorý vyhotovilo MF SR sme vrátili doplnený s poznámkami pod čiarou (uvádzame ho v plnom znení). Finálnu, podpísanú verziu záznamu pracovného stretnutia nám zatiaľ MF SR neposlalo. 
__________________________________________________________________________________ 
Zápisnica MF SR z pracovného stretnutia so zástupcami SLK a SLS dňa 5.08.2015 Špecifické ustanovenia týkajúce sa zdanenia peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných PZS od držiteľa (napr. farmaceutická spoločnosť) boli upravené s účinnosťou od 1.12.2011 prostredníctvom schváleného zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorý novelizoval aj ustanovenia ZDP. Cieľom týchto úprav bolo aj zavedenie protikorupčných opatrení, ktorých výsledkom bola práve aj špeciálna úprava zdanenia peňažných plnení a nepeňažných plnení určených osôb v ZDP. Sprísnenie regulácie marketingových a reklamných aktivít je v súlade s legislatívou Európskej únie a zámerom všetkých úprav v ZDP aj v zákone o liekoch bolo aj je týmto nelegálnym postupom zamedziť1. Ďalším cieľom úprav v uvedených zákonoch bolo aj ozdravenie systému verejného zdravotníctva spod lobovania farmaceutických firiem a iných držiteľov na bezhlavé predpisovanie liekov, ktoré je ovplyvňované rôznymi benefitmi poskytovanými lekárom týmito spoločnosťami.2 O neprimeranom predpisovaní liekov svedčia štatistiky predpisovania liekov na území SR.3 Podľa zistení Finančnej správy, mnohí lekári nepriznávali príjmy od farmaceutických spoločností napr. vo forme darov, či naturálnych plnení vo forme pohostenia, či účastí na kongresoch, ktoré sa podľa ustanovení ZDP považujú za zdaniteľný príjem. Podľa nahlásení farmaceutickými spoločnosťami boli v roku 2013 poskytnuté plnenia vo výške 17 799 6754 eur, pričom lekári v daňových priznaniach priznali sumu vo výške 2 753 102,57 eur.Podľa údajov NCZZ cca 2,4% lekárov - s.r.o malo v roku 2011 nulové tržby5, údaje FS SR z vyplnených daňových priznaní hovoria až o 4,6% lekárov – s.r.o s nulovými tržbami6. Vzhľadom na uvedené zistené enormné rozdiely7, bol s účinnosťou od 01. 01. 2015, zmenený spôsob zdanenia peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté PZS od zákonom určeného okruhu osôb. Zmenou v predmetných ustanoveniach ZDP, však nedochádza k rozšíreniu príjmov podliehajúcich zdaneniu ale len k zmene spôsobu zdanenia a to z priznávania príjmov cez daňové priznanie na zdanenie príjmov daňou vyberanou zrážkou z príjmov8 a to bez možnosti odpočítania výdavkov vzťahujúcim sa k týmto príjmom9. Zároveň sa s účinnosťou od 1.1.2015 oslobodili od dane nepeňažné plnenia uhrádzané farmaceutickou spoločnosťou za zdravotníckych pracovníkov na vzdelávacích podujatiach, ktoré spĺňajú podmienky povinného sústavného vzdelávania (zdravotnícky pracovník zaň dostáva aj tzv. CME kredity), bez ktorého by nemohol vôbec vykonávať svoje zdravotnícke povolanie. Jednou z foriem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je aj samovzdelávanie (odborná literatúra, odborné časopisy). Za takéto oslobodené nepeňažné plnenie sa však nepovažuje uhradenie stravy, ubytovania a dopravy v súvislosti s účasťou na sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a odborná literatúra, ktorá slúži na samovzdelávanie a je hodnotená CME kreditmi. 
Uvedené oslobodenie rieši reguláciu resp. uloženie povinnosti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zo strany štátu. MF SR je toho názoru, že lekár znižuje svoje náklady už tým, že platí len 19% -nú daň vyberanú zrážkou z celkových nákladov, ktoré za neho uhrádza niekto iný. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že z dôvodu vybratia dane zrážkou, tieto plnenia sú zvýhodnené aj tým, že nepodliehajú zdravotným odvodom a sociálnym odvodom podliehajú len v prípade, ak ide o plnenia vyplácané držiteľom lekárovi ako príjem zo závislej činnosti. V prípade odmien lektorov (lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov) za vykonanú prednáškovú činnosť podľa autorského zákona pre držiteľa (napr. farmaceutickú spoločnosť) je skutočne zdaňovaný jeho príjem iným spôsobom, ako keď by prednášal inej spoločnosti (spoločnosť nie je držiteľom) a to z hrubých príjmov, ale zároveň je potrebné upozorniť, že je zdaňovaný vždy sadzbou 19%, bez ohľadu na výšku jeho odmeny (nevstupuje do progresívnej sadzby dane)10 a jeho príjem nepodlieha odvodovej povinnosti ani pre verejné zdravotné poistenie ani pre sociálne poistenie. Uvedené znamená, že nie v každom prípade sú takéto príjmy znevýhodňované11 oproti rovnakému druhu príjmu prijatému od objednávateľa12, ktorý nie je držiteľom. Záverom je potrebné podotknúť, že MF SR iniciovalo zavedenie zrážkovej dane na uvedené platby za účelom zvýšenia efektívnosti výberu dane z uvedených plnení.13 Špecifické zdanenie zrážkou v prípade plnení lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, na rozdiel od iných povolaní, vychádza aj zo skutočnosti, že zdravotnícky pracovníci svojím správaním priamo ovplyvňujú použitie verejných zdrojov zdravotníctva (predpisovanie liekov a podobne)14.Zástupcovia SLS a SLK uviedli, že všetky úpravy v ZDP týkajúce zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných od držiteľov PZS sú diskriminačné a znevýhodňujú len vybraný segment zdravotníckych povolaní a zdravotníckej činnosti oproti iným odvetviam a z tohto dôvodu sú toho názoru, že úpravy v ZDP sú aj v rozpore s Ústavou SR. 
Zástupcovia Slovenskej lekárskej komory informovali, že SLK požiadala generálneho prokurátora SR o vyslovenie nesúladu diskriminačných ustanovení ZDP voči zdravotníckym pracovníkom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s Ústavou SR a zastavenie ich účinnosti. Diskrimináciu identifikovali vo viacerých aspektoch: 1. V rozdielnom reálnom zdaňovaní rovnakých príjmov oproti iným daňovým subjektom (konkrétne príklady boli uvedené na rokovaní). 2. V definovaní rozdielneho zdaňovania nie na základe charakteristiky príjmu, ale na základe vyčlenenia (charakteristík) časti daňových subjektov. 3. V nadbytočnej administratívnej záťaži, ktorou sú v súvislosti s oznamovaním prijatého peňažného a nepeňažného plnenia za sústavné vzdelávanie na účely zdaňovania zaťažení zdravotnícki pracovníci, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a tretie osoby (SLS, SLK), keď sú zákonom zaviazaní, okrem povinnosti zdanenia, ešte raz štvrťročne oznamovať MF SR a MZ SR prijaté peňažné a nepeňažné plnenia. 4. V absencii definície peňažného a nepeňažného plnenia na účely sústavného vzdelávania, čo držiteľom povolení umožňuje od prijímateľov plnení, ktoré sú tretími osobami a zároveň odbornými garantmi odborného podujatia, požadovať protiplnenia, takže konečným prijímateľom plnenia vlastne nie je zdravotnícky pracovník, ktorý musí plnenie zdaniť a oznámiť, ale samotný držiteľ povolenia a 5. V porušení súkromia zdravotníckych pracovníkov menovitým uvádzaním prijatého plnenia na webovej stránke bez možnosti predchádzajúceho overenia údajov určených na uverejnenie, vhodnejšie by bolo aplikovať model zverejňovania agregovaných údajov. Uviedli, že už aj pred rokom 2011 (účinnosť novely ZDP) mali finančné úrady k dispozícii zákonné nástroje na postihnutie individuálnych pochybení v prípade nezdanenia, nesprávneho zdanenia alebo iného priestupku lekára v súvislosti s prijatím peňažného a nepeňažného plnenia na účely sústavného vzdelávania od držiteľa povolenia. Zdôraznili, že nepovažujú za správne za nesankcionované správanie niektorých jednotlivcov diskriminačnou úpravou de facto postihovať všetkých cca 100 tisíc zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa nijako neprevinili. Uviedli, že úprava zachytáva aj zdravotníckych pracovníkov, ako napríklad sestry, laboranti, asistenti, sanitári, fyzioterapeuti atď., ktorí prakticky takmer nikdy plnenia od farma firiem ani nemali možnosť prijímať. K problematike sankcionovania neetického správania konkrétnych lekárov a farma firiem uviedli, že je to vec príslušných etických kódexov zdravotníckych pracovníkov a farmaceutického priemyslu. Slovenská lekárska komora sa aktuálne už dlhodobo snaží na MZ SR dosiahnuť, aby sa etické kódexy zdravotníckych pracovníkov pre ich lepšiu vykonateľnosť a vymáhateľnosť vzťahovali na všetkých reprezentantov vykonávajúcich príslušné zdravotnícke povolanie, teda na všetkých registrovaných zdravotníckych pracovníkov a nie len na časť dobrovoľných členov. Posúdenie legislatívnej úpravy etického kódexu farmaceutického priemyslu a procesu sankcií za jeho prekročenie zo strany držiteľa povolenia ponechávajú SLK a SLS na úvahu príslušného MZ SR. 
Poukázali na význam celoživotného sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ktoré má svoje osobité špecifiká a nemožno ho porovnávať so vzdelávaním v iných profesiách. Zo zákona ho samostatne zabezpečujú odborné spoločnosti SLS, ktorých je 98 (podľa odbornosti a špecializácií), SLK a ďalšie komory združujúce zdravotníckych pracovníkov. Systém zabezpečovania sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov má u nás viac ako 100 ročnú tradíciu a vychádza z medzinárodných princípov a kritérií a úzkej spolupráce s partnerskými zahraničnými medicínskymi organizáciami. Podľa ich zistení (SLK registruje a tým zastupuje približne 25 tisíc lekárov, SLS takmer 17 tisíc zdravotníckych pracovníkov - najmä lekárov) aktuálne platná úprava demotivuje zdravotníckych pracovníkov zúčastňovať sa na odborných vzdelávacích podujatiach. Tiež priamo vedie k zániku niektorých dôležitých odborných medicínskych časopisov, bez adekvátnej náhrady odborného periodika obdobnej odbornej kvality a s potrebnou odbornou supervíziou, čo bude mať dopad nielen na informovanosť odbornej verejnosti o všeobecne akceptovaných najnovších poznatkoch v danej oblasti, ale aj priamy dopad na kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti pacientovi. Zúčastnení zástupcovia lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov na Slovensku majú za to, že uvedené ustanovenia majú za následok 1. Porušenie ústavného práva na ochranu zdravia obyvateľov SR v dôsledku zníženia dostupnosti aktivít sústavného vzdelávania pre zdravotníckych pracovníkov, 2. Znevýhodnenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v porovnaní s inými podnikateľskými subjektmi a zásah do ich práva podnikať a v neposlednom rade aj 3. Diskrimináciu zdravotníckych pracovníkov v porovnaní s nezdravotníckymi pracovníkmi. Majú za to, že znovu naštartovania motivácie sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je v celospoločenskom záujme a z uvedeného dôvodu navrhli novú legislatívnu úpravu, ktorá by vypustila zo ZDP všetky úpravy týkajúce sa osobitného spôsobu zdanenia v prípade predmetných plnení, čím by sa odstránila diskriminácia zdravotníckych pracovníkov a zaviedla nové úpravy týkajúce sa oslobodenia peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných na sústavné vzdelávanie vrátane odborných publikácií a pohostenia do výšky 10 eur na deň novej nezdaniteľnej časti na sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov vo výške 700 eur ročne.Z á v e r:Zástupcovia MF SR záverom uviedli, že predmetné návrhy posunú ďalej na vedenie ministerstva, ktoré je jediné oprávnené rozhodnúť v danej veci. Overili:Za MF SR:Dátum: Za SLK: MUDr. Marián Kollár – prezident Slovenskej lekárskej komoryDátum: 10. 8. 2015 Za SLS: prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti 
Dátum: 7. 8. 2015 
__________________________________________________________________________________ 
 -  Dňa 11.08.2015 (15,30 hod.) prijal Mgr. Ing. Martin Filko, MSc., hlavný ekonóm a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky MF SR na základe žiadosti zástupcov SLK (MUDr. M. Kolára a PhDr. K. Kotrbovú, PhD., MPH) a zástupcov SLS (prof. MUDr. J. Glasu, CSc., PhD., PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríkovú) vo veci prerokovania otázok týkajúcich sa zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov  (list pripájame v prílohe).
         -  Dňa 19.08.2015 zaslali prezidenti  SLS a SLK  spoločný list ministrovi zdravotníctva SR, MUDr. Viliamovi Čislákovi, v ktorom vyjadrili svoje znepokojenie k poslednému znenia návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa objavil až vo verzii po medzirezortnom pripomienkovom konaní a aktuálne sa nachádza na Portáli právnych predpisov (list je v prílohe).
         -  Dňa 2.09.2015 bude v sídle SLK tlačová konferencia, na ktorej vystúpia aj predstavitelia SLS. Bude na nej prezentované „Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k návrhu novely zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach“.
         -  Dňa 4.09.2015 sa na základe spoločného listu SLK a SLS (zo dňa 19.08.2015) uskutoční na MZ SR pracovné stretnutie, ktorého predmetom bude zavedenie tzv. „protikorupčného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“. Za MZ SR sa zúčastnia: MUDr. Eva Vivodová, generálna riaditeľka Sekcie zdravia MZ SR doc. MUDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR a Mgr. Marián Nagy, zo sekcie zdravia Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR. Za SLK sa zúčastnia: MUDr. Marián Kollár, prezident SLK, Mgr. Zdenko Seneši, právnik, PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, expert SLK a Mgr. Viktor Dobiš, MPH, riaditeľ Lekár, a.s. Za SLS sa zúčastnia: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS, prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., viceprezident SLS, PhDr. Želmíra Mácová, MPH, riaditeľka Sekretariátu SLS a JUDr. M. Mistríková, právnička SLS.
         - Dňa 8.09.2015 sa zúčastnia predstavitelia SLS a SLK na 112. schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR, na ktorom bude prerokovaný aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zdôvodňovať ho bude predseda vlády a minister financií Ing. Peter Kažimír, spravodajcom bude poslanec A. Martvoň. Zástupcovia SLS a SLK vystúpia so spoločnými zásadnými pripomienkami k uvedeného návrhu zákona.
(29.apríl – 8.september 2015) - Dňa 29.04.2015 zaslala SLS Mgr. M. Fraňovi, zastupujúcemu generálnemu riaditeľovi Sekcie legislatívno-právnej MZ SR „Zásadné pripomienky k návrhu zák. č...., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“. Na vedomie boli zásadné pripomienky SLS zaslané aj všetkým členom Prezídia a Dozornej rady SLS a všetkým predstaviteľom organizačných zložiek SLS. Súhlasné sa k nim písomne vyjadrili: Slovenská kardiologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť hemostázy a trombózy, kolektívni členovia SLS.Mgr. M. Fraňo nám dňa 4.05.2015 oznámil (mailom), že naše „...legislatívne námety si MZ SR neosvojilo a neuplatní ich ako zásadné pripomienky k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Zdôvodnil to krátkosťou času, pre ktorú nemohlo MZ SR dostatočne dôkladne zhodnotiť a so zainteresovanými subjektmi prediskutovať predložené návrhy, ktoré sa netýkajú len sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov ako takého, ale aj liekovej politiky a financovania. Vyjadril sa, že nám samozrejme nič nebráni, aby sme využili naše právo uplatniť pripomienky v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) vo vlastnom mene, čo sme aj urobili. K našej požiadavke, aby nám MZ SR zasielalo na pripomienkovanie všetky návrhy na zmeny zákonov a iných legislatívnych noriem, ktoré sa týkajú sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov uviedol, že MZ SR zverejňuje návrhy právnych predpisov na verejnosti prístupnom portáli právnych predpisov (PPP) v MPK v rámci ktorého môžeme uplatniť naše pripomienky. 

- Dňa 8.06.2015 sa z iniciatívy SLS uskutočnilo na MZ SR pracovné rokovanie s MUDr. Evou Vivodovou, generálnou riaditeľkou Sekcie zdravia MZ SR, na ktoré pozvala aj štátneho tajomníka MZ SR MUDr. Mária Miklošiho, PhD. Predmetom rokovania boli zásadné pripomienky SLS a ich zdôvodnenie k návrhu zákona číslo 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, zaslané MZ SR dňa 5.05.2015 prostredníctvom Portálu právnych predpisov (PPP). Poznámka: dňa 6.05.2015 boli zásadné pripomienky SLS k uvedeného návrhu zákona na vedomie všetkým členom Prezídia a Dozornej rady SLS a všetkým výborom organizačných zložiek SLS. Za SLS sa rokovania na MZ SR zúčastnili: prof. MUDr. J. Payer, CSc., prof. MUDr. V. Štvrtinová, DrSc., prezidentka Slovenskej angiologickej spoločnosti, o.z. SLS, PhDr. Ž. Mácová a JUDr. M. Mistríková.

- Dňa 11.06.2015 sa na MZ SR – Sekcia farmácie a liekovej politiky uskutočnilo pracovné rokovanie k novele zákona č. 362/2011 Z.z., ktorá sa týka prevodu hodnôt medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi. Na rokovaní sa za SLS zúčastnili: prof. MUDr. J. Glasa, CSc., PhD., PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríková. Zdôvodnené zásadné pripomienky a návrhy SLS neboli akceptované. pokračovanie...