P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 2

- Dňa 1.07.2015 boli na základe iniciatívy SLK a spoločnej žiadosti SLK a SLS prijatí predstavitelia obidvoch inštitúcií členmi Výboru pre financie a rozpočet Národnej rady SR - Ing. Danielom Duchoňom, predsedom, Ing. Ladislavom Kamenickým, podpredsedom, Ing. Jaroslavom Demjanom, člnom a Ing. Barborou Bruteničovou, tajomníčkou). Za SLK sa na rokovaní zúčastnili: MUDr. M. Kollár, doc. MUDr. M. Vician, PhDr. K. Kotrbová, PhD., MPH a Mgr. Z. Seneši. Za SLS sa na rokovaní zúčastnili: prof. MUDr. P. Krištúfek, prof. MUDr. J. Breza, DrSc, PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríková. Zástupcovia SLK a SLS oboznámili členov výboru so spoločnými návrhmi a zásadnými pripomienkami k novele zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z.) a jej pripravovaných zmenách a doplneniach. Upozornili ich na vážne negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Členovia Výboru pre financie a rozpočet NR SR sa k niektorým zásadným pripomienkam vyjadrili súhlasne s tým, že o nich budú informovať ďalších poslancov a odporučili, aby sme v tejto veci rokovali aj s Ministerstvom financií SR. 
- Dňa 23.07.2015 sa zástupcovia SLS (Ž. Mácová M. Mistríková) a SLK (K. Kotrbová a Z. Seneši) zúčastnili pracovného stretnutia s generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR MUDr. Adamom Hlôškom a jeho spolupracovníkmi. Predmetom rokovania boli zásadné pripomienky SLS a SLK k zákonu č. 362/2011 Z.z. V zápisnici z pracovného stretnutia zaujalo MZ SR k jednotlivým bodom zamietavé stanovisko s konštatovaním, „... že je v rozpore s cieľom predloženej novely, ktorým je zvýšenie transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi...“, resp., že navrhovanú úpravu považuje MZ SR za správnu a dostatočn...“.. Čiastočne bola akceptovaná pripomienka SLS a SLK a to, aby sa v súčasnosti pri plnení oznamovacej povinnosti (predkladanie zoznamov zdravotníckych pracovníkov) prioritne využívala elektronická forma. 
- Dňa 5.8.2015 sa na MF SR konalo pracovné stretnutie so zástupcami SLK a SLS k spoločným návrhom na úpravu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, osobitne v oblasti zdanenia peňažných plnení a nepeňažných plnení poskytovaných držiteľmi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom. Za MF SR sa stretnutia zúčastnili: Mgr. Toško Beran, riaditeľ odboru priamych daní, Ing. Zdenka Kováčová, vedúca oddelenia priamych daní a Ing. Miroslava Brnová, oddelenie priamych daní.Za SLK a SLS sa stretnutia zúčastnili: MUDr. Marián Kollár – prezident Slovenskej lekárskej komory, PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – expertná pracovníčka SLK, Mgr. Zdeno Seneši – Advokátska kancelária Škodler & partners, s.r.o., prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, PhDr. Želmíra Mácová, MPH – riaditeľka sekretariátu SLSa JUDr. Mária Mistríková – právnička SLS.Záznam z rokovania, ktorý vyhotovilo MF SR sme vrátili doplnený s poznámkami pod čiarou (uvádzame ho v plnom znení). Finálnu, podpísanú verziu záznamu pracovného stretnutia nám zatiaľ MF SR neposlalo. 
- Dňa 1.07.2015 boli na základe iniciatívy SLK a spoločnej žiadosti SLK a SLS prijatí predstavitelia obidvoch inštitúcií členmi Výboru pre financie a rozpočet Národnej rady SR - Ing. Danielom Duchoňom, predsedom, Ing. Ladislavom Kamenickým, podpredsedom, Ing. Jaroslavom Demjanom, člnom a Ing. Barborou Bruteničovou, tajomníčkou). Za SLK sa na rokovaní zúčastnili: MUDr. M. Kollár, doc. MUDr. M. Vician, PhDr. K. Kotrbová, PhD., MPH a Mgr. Z. Seneši. Za SLS sa na rokovaní zúčastnili: prof. MUDr. P. Krištúfek, prof. MUDr. J. Breza, DrSc, PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríková. Zástupcovia SLK a SLS oboznámili členov výboru so spoločnými návrhmi a zásadnými pripomienkami k novele zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z.) a jej pripravovaných zmenách a doplneniach. Upozornili ich na vážne negatívne dopady na sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov Členovia Výboru pre financie a rozpočet NR SR sa k niektorým zásadným pripomienkam vyjadrili súhlasne s tým, že o nich budú informovať ďalších poslancov a odporučili, aby sme v tejto veci rokovali aj s Ministerstvom financií SR. - Dňa 23.07.2015 sa zástupcovia SLS (Ž. Mácová M. Mistríková) a SLK (K. Kotrbová a Z. Seneši) zúčastnili pracovného stretnutia s generálnym riaditeľom Sekcie farmácie a liekovej politiky MZ SR MUDr. Adamom Hlôškom a jeho spolupracovníkmi. Predmetom rokovania boli zásadné pripomienky SLS a SLK k zákonu č. 362/2011 Z.z.
V zápisnici z pracovného stretnutia zaujalo MZ SR k jednotlivým bodom zamietavé stanovisko s konštatovaním, „... že je v rozpore s cieľom predloženej novely, ktorým je zvýšenie transparentnosti vzťahov medzi farmaceutickým priemyslom a zdravotníckymi pracovníkmi...“, resp., že navrhovanú úpravu považuje MZ SR za správnu a dostatočn...“.. Čiastočne bola akceptovaná pripomienka SLS a SLK a to, aby sa v súčasnosti pri plnení oznamovacej povinnosti (predkladanie zoznamov zdravotníckych pracovníkov) prioritne využívala elektronická forma. 
- Dňa 5.8.2015 sa na MF SR konalo pracovné stretnutie so zástupcami SLK a SLS k spoločným návrhom na úpravu zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, osobitne v oblasti zdanenia peňažných plnení a nepeňažných plnení poskytovaných držiteľmi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ich zamestnancom alebo zdravotníckym pracovníkom. Za MF SR sa stretnutia zúčastnili: Mgr. Toško Beran, riaditeľ odboru priamych daní, Ing. Zdenka Kováčová, vedúca oddelenia priamych daní a Ing. Miroslava Brnová, oddelenie priamych daní.Za SLK a SLS sa stretnutia zúčastnili: MUDr. Marián Kollár – prezident Slovenskej lekárskej komory, PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH – expertná pracovníčka SLK, Mgr. Zdeno Seneši – Advokátska kancelária Škodler & partners, s.r.o., prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD. – viceprezident Slovenskej lekárskej spoločnosti, PhDr. Želmíra Mácová, MPH – riaditeľka sekretariátu SLSa JUDr. Mária Mistríková – právnička SLS.Záznam z rokovania, ktorý vyhotovilo MF SR sme vrátili doplnený s poznámkami pod čiarou (uvádzame ho v plnom znení). Finálnu, podpísanú verziu záznamu pracovného stretnutia nám zatiaľ MF SR neposlalo. pokračovanie ...