P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 3

Zápisnica MF SR z pracovného stretnutia so zástupcami SLK a SLS dňa 5.08.2015 Špecifické ustanovenia týkajúce sa zdanenia peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných PZS od držiteľa (napr. farmaceutická spoločnosť) boli upravené s účinnosťou od 1.12.2011 prostredníctvom schváleného zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorý novelizoval aj ustanovenia ZDP. Cieľom týchto úprav bolo aj zavedenie protikorupčných opatrení, ktorých výsledkom bola práve aj špeciálna úprava zdanenia peňažných plnení a nepeňažných plnení určených osôb v ZDP. Sprísnenie regulácie marketingových a reklamných aktivít je v súlade s legislatívou Európskej únie a zámerom všetkých úprav v ZDP aj v zákone o liekoch bolo aj je týmto nelegálnym postupom zamedziť1. Ďalším cieľom úprav v uvedených zákonoch bolo aj ozdravenie systému verejného zdravotníctva spod lobovania farmaceutických firiem a iných držiteľov na bezhlavé predpisovanie liekov, ktoré je ovplyvňované rôznymi benefitmi poskytovanými lekárom týmito spoločnosťami.2 O neprimeranom predpisovaní liekov svedčia štatistiky predpisovania liekov na území SR.3 Podľa zistení Finančnej správy, mnohí lekári nepriznávali príjmy od farmaceutických spoločností napr. vo forme darov, či naturálnych plnení vo forme pohostenia, či účastí na kongresoch, ktoré sa podľa ustanovení ZDP považujú za zdaniteľný príjem. Podľa nahlásení farmaceutickými spoločnosťami boli v roku 2013 poskytnuté plnenia vo výške 17 799 6754 eur, pričom lekári v daňových priznaniach priznali sumu vo výške 2 753 102,57 eur.Podľa údajov NCZZ cca 2,4% lekárov - s.r.o malo v roku 2011 nulové tržby5, údaje FS SR z vyplnených daňových priznaní hovoria až o 4,6% lekárov – s.r.o s nulovými tržbami6. Vzhľadom na uvedené zistené enormné rozdiely7, bol s účinnosťou od 01. 01. 2015, zmenený spôsob zdanenia peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté PZS od zákonom určeného okruhu osôb. Zmenou v predmetných ustanoveniach ZDP, však nedochádza k rozšíreniu príjmov podliehajúcich zdaneniu ale len k zmene spôsobu zdanenia a to z priznávania príjmov cez daňové priznanie na zdanenie príjmov daňou vyberanou zrážkou z príjmov8 a to bez možnosti odpočítania výdavkov vzťahujúcim sa k týmto príjmom9. Zároveň sa s účinnosťou od 1.1.2015 oslobodili od dane nepeňažné plnenia uhrádzané farmaceutickou spoločnosťou za zdravotníckych pracovníkov na vzdelávacích podujatiach, ktoré spĺňajú podmienky povinného sústavného vzdelávania (zdravotnícky pracovník zaň dostáva aj tzv. CME kredity), bez ktorého by nemohol vôbec vykonávať svoje zdravotnícke povolanie. Jednou z foriem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je aj samovzdelávanie (odborná literatúra, odborné časopisy). Za takéto oslobodené nepeňažné plnenie sa však nepovažuje uhradenie stravy, ubytovania a dopravy v súvislosti s účasťou na sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a odborná literatúra, ktorá slúži na samovzdelávanie a je hodnotená CME kreditmi. 
Uvedené oslobodenie rieši reguláciu resp. uloženie povinnosti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zo strany štátu. MF SR je toho názoru, že lekár znižuje svoje náklady už tým, že platí len 19% -nú daň vyberanú zrážkou z celkových nákladov, ktoré za neho uhrádza niekto iný. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že z dôvodu vybratia dane zrážkou, tieto plnenia sú zvýhodnené aj tým, že nepodliehajú zdravotným odvodom a sociálnym odvodom podliehajú len v prípade, ak ide o plnenia vyplácané držiteľom lekárovi ako príjem zo závislej činnosti. V prípade odmien lektorov (lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov) za vykonanú prednáškovú činnosť podľa autorského zákona pre držiteľa (napr. farmaceutickú spoločnosť) je skutočne zdaňovaný jeho príjem iným spôsobom, ako keď by prednášal inej spoločnosti (spoločnosť nie je držiteľom) a to z hrubých príjmov, ale zároveň je potrebné upozorniť, že je zdaňovaný vždy sadzbou 19%, bez ohľadu na výšku jeho odmeny (nevstupuje do progresívnej sadzby dane)10 a jeho príjem nepodlieha odvodovej povinnosti ani pre verejné zdravotné poistenie ani pre sociálne poistenie. Uvedené znamená, že nie v každom prípade sú takéto príjmy znevýhodňované11 oproti rovnakému druhu príjmu prijatému od objednávateľa12, ktorý nie je držiteľom. Záverom je potrebné podotknúť, že MF SR iniciovalo zavedenie zrážkovej dane na uvedené platby za účelom zvýšenia efektívnosti výberu dane z uvedených plnení.13 Špecifické zdanenie zrážkou v prípade plnení lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, na rozdiel od iných povolaní, vychádza aj zo skutočnosti, že zdravotnícky pracovníci svojím správaním priamo ovplyvňujú použitie verejných zdrojov zdravotníctva (predpisovanie liekov a podobne)14.Zástupcovia SLS a SLK uviedli, že všetky úpravy v ZDP týkajúce zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných od držiteľov PZS sú diskriminačné a znevýhodňujú len vybraný segment zdravotníckych povolaní a zdravotníckej činnosti oproti iným odvetviam a z tohto dôvodu sú toho názoru, že úpravy v ZDP sú aj v rozpore s Ústavou SR. 
Zápisnica MF SR z pracovného stretnutia so zástupcami SLK a SLS dňa 5.08.2015 Špecifické ustanovenia týkajúce sa zdanenia peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných PZS od držiteľa (napr. farmaceutická spoločnosť) boli upravené s účinnosťou od 1.12.2011 prostredníctvom schváleného zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o liekoch“), ktorý novelizoval aj ustanovenia ZDP. Cieľom týchto úprav bolo aj zavedenie protikorupčných opatrení, ktorých výsledkom bola práve aj špeciálna úprava zdanenia peňažných plnení a nepeňažných plnení určených osôb v ZDP. Sprísnenie regulácie marketingových a reklamných aktivít je v súlade s legislatívou Európskej únie a zámerom všetkých úprav v ZDP aj v zákone o liekoch bolo aj je týmto nelegálnym postupom zamedziť1. Ďalším cieľom úprav v uvedených zákonoch bolo aj ozdravenie systému verejného zdravotníctva spod lobovania farmaceutických firiem a iných držiteľov na bezhlavé predpisovanie liekov, ktoré je ovplyvňované rôznymi benefitmi poskytovanými lekárom týmito spoločnosťami.
2 O neprimeranom predpisovaní liekov svedčia štatistiky predpisovania liekov na území SR.
3 Podľa zistení Finančnej správy, mnohí lekári nepriznávali príjmy od farmaceutických spoločností napr. vo forme darov, či naturálnych plnení vo forme pohostenia, či účastí na kongresoch, ktoré sa podľa ustanovení ZDP považujú za zdaniteľný príjem. Podľa nahlásení farmaceutickými spoločnosťami boli v roku 2013 poskytnuté plnenia vo výške 17 799 6754 eur, pričom lekári v daňových priznaniach priznali sumu vo výške 2 753 102,57 eur.Podľa údajov NCZZ cca 2,4% lekárov - s.r.o malo v roku 2011 nulové tržby5, údaje FS SR z vyplnených daňových priznaní hovoria až o 4,6% lekárov – s.r.o s nulovými tržbami6. Vzhľadom na uvedené zistené enormné rozdiely7, bol s účinnosťou od 01. 01. 2015, zmenený spôsob zdanenia peňažných a nepeňažných plnení, ktoré boli poskytnuté PZS od zákonom určeného okruhu osôb. Zmenou v predmetných ustanoveniach ZDP, však nedochádza k rozšíreniu príjmov podliehajúcich zdaneniu ale len k zmene spôsobu zdanenia a to z priznávania príjmov cez daňové priznanie na zdanenie príjmov daňou vyberanou zrážkou z príjmov8 a to bez možnosti odpočítania výdavkov vzťahujúcim sa k týmto príjmom9. Zároveň sa s účinnosťou od 1.1.2015 oslobodili od dane nepeňažné plnenia uhrádzané farmaceutickou spoločnosťou za zdravotníckych pracovníkov na vzdelávacích podujatiach, ktoré spĺňajú podmienky povinného sústavného vzdelávania (zdravotnícky pracovník zaň dostáva aj tzv. CME kredity), bez ktorého by nemohol vôbec vykonávať svoje zdravotnícke povolanie. Jednou z foriem sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov je aj samovzdelávanie (odborná literatúra, odborné časopisy).
Za takéto oslobodené nepeňažné plnenie sa však nepovažuje uhradenie stravy, ubytovania a dopravy v súvislosti s účasťou na sústavnom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov a odborná literatúra, ktorá slúži na samovzdelávanie a je hodnotená CME kreditmi. Uvedené oslobodenie rieši reguláciu resp. uloženie povinnosti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov zo strany štátu. MF SR je toho názoru, že lekár znižuje svoje náklady už tým, že platí len 19% -nú daň vyberanú zrážkou z celkových nákladov, ktoré za neho uhrádza niekto iný. Upozorňujeme tiež na skutočnosť, že z dôvodu vybratia dane zrážkou, tieto plnenia sú zvýhodnené aj tým, že nepodliehajú zdravotným odvodom a sociálnym odvodom podliehajú len v prípade, ak ide o plnenia vyplácané držiteľom lekárovi ako príjem zo závislej činnosti. V prípade odmien lektorov (lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov) za vykonanú prednáškovú činnosť podľa autorského zákona pre držiteľa (napr. farmaceutickú spoločnosť) je skutočne zdaňovaný jeho príjem iným spôsobom, ako keď by prednášal inej spoločnosti (spoločnosť nie je držiteľom) a to z hrubých príjmov, ale zároveň je potrebné upozorniť, že je zdaňovaný vždy sadzbou 19%, bez ohľadu na výšku jeho odmeny (nevstupuje do progresívnej sadzby dane)10 a jeho príjem nepodlieha odvodovej povinnosti ani pre verejné zdravotné poistenie ani pre sociálne poistenie. Uvedené znamená, že nie v každom prípade sú takéto príjmy znevýhodňované11 oproti rovnakému druhu príjmu prijatému od objednávateľa12, ktorý nie je držiteľom.
Záverom je potrebné podotknúť, že MF SR iniciovalo zavedenie zrážkovej dane na uvedené platby za účelom zvýšenia efektívnosti výberu dane z uvedených plnení.13 Špecifické zdanenie zrážkou v prípade plnení lekárov a iných zdravotníckych pracovníkov, na rozdiel od iných povolaní, vychádza aj zo skutočnosti, že zdravotnícky pracovníci svojím správaním priamo ovplyvňujú použitie verejných zdrojov zdravotníctva (predpisovanie liekov a podobne)14.Zástupcovia SLS a SLK uviedli, že všetky úpravy v ZDP týkajúce zdaňovania peňažných a nepeňažných plnení poskytovaných od držiteľov PZS sú diskriminačné a znevýhodňujú len vybraný segment zdravotníckych povolaní a zdravotníckej činnosti oproti iným odvetviam a z tohto dôvodu sú toho názoru, že úpravy v ZDP sú aj v rozpore s Ústavou SR. pokračovanie ...