P r e h ľ a d spoločných aktivít Slovenskej lekárskej spoločnosti a Slovenskej lekárskej komory - 5

 -  Dňa 11.08.2015 (15,30 hod.) prijal Mgr. Ing. Martin Filko, MSc., hlavný ekonóm a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky MF SR na základe žiadosti zástupcov SLK (MUDr. M. Kolára a PhDr. K. Kotrbovú, PhD., MPH) a zástupcov SLS (prof. MUDr. J. Glasu, CSc., PhD., PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríkovú) vo veci prerokovania otázok týkajúcich sa zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov  (list pripájame v prílohe).
         -  Dňa 19.08.2015 zaslali prezidenti  SLS a SLK  spoločný list ministrovi zdravotníctva SR, MUDr. Viliamovi Čislákovi, v ktorom vyjadrili svoje znepokojenie k poslednému znenia návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa objavil až vo verzii po medzirezortnom pripomienkovom konaní a aktuálne sa nachádza na Portáli právnych predpisov (list je v prílohe).
         -  Dňa 2.09.2015 bude v sídle SLK tlačová konferencia, na ktorej vystúpia aj predstavitelia SLS. Bude na nej prezentované „Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k návrhu novely zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach“.
         -  Dňa 4.09.2015 sa na základe spoločného listu SLK a SLS (zo dňa 19.08.2015) uskutoční na MZ SR pracovné stretnutie, ktorého predmetom bude zavedenie tzv. „protikorupčného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“. Za MZ SR sa zúčastnia: MUDr. Eva Vivodová, generálna riaditeľka Sekcie zdravia MZ SR doc. MUDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR a Mgr. Marián Nagy, zo sekcie zdravia Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR. Za SLK sa zúčastnia: MUDr. Marián Kollár, prezident SLK, Mgr. Zdenko Seneši, právnik, PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, expert SLK a Mgr. Viktor Dobiš, MPH, riaditeľ Lekár, a.s. Za SLS sa zúčastnia: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS, prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., viceprezident SLS, PhDr. Želmíra Mácová, MPH, riaditeľka Sekretariátu SLS a JUDr. M. Mistríková, právnička SLS.
         - Dňa 8.09.2015 sa zúčastnia predstavitelia SLS a SLK na 112. schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR, na ktorom bude prerokovaný aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zdôvodňovať ho bude predseda vlády a minister financií Ing. Peter Kažimír, spravodajcom bude poslanec A. Martvoň. Zástupcovia SLS a SLK vystúpia so spoločnými zásadnými pripomienkami k uvedeného návrhu zákona.
 Dokončenie... -  Dňa 11.08.2015 (15,30 hod.) prijal Mgr. Ing. Martin Filko, MSc., hlavný ekonóm a riaditeľ Inštitútu finančnej politiky MF SR na základe žiadosti zástupcov SLK (MUDr. M. Kolára a PhDr. K. Kotrbovú, PhD., MPH) a zástupcov SLS (prof. MUDr. J. Glasu, CSc., PhD., PhDr. Ž. Mácová, MPH a JUDr. M. Mistríkovú) vo veci prerokovania otázok týkajúcich sa zdaňovania peňažných a nepeňažných príjmov zdravotníckych pracovníkov  (list pripájame v prílohe).         
-  Dňa 19.08.2015 zaslali prezidenti  SLS a SLK  spoločný list ministrovi zdravotníctva SR, MUDr. Viliamovi Čislákovi, v ktorom vyjadrili svoje znepokojenie k poslednému znenia návrhu zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa objavil až vo verzii po medzirezortnom pripomienkovom konaní a aktuálne sa nachádza na Portáli právnych predpisov (list je v prílohe).         -  Dňa 2.09.2015 bude v sídle SLK tlačová konferencia, na ktorej vystúpia aj predstavitelia SLS. Bude na nej prezentované „Spoločné vyhlásenie SLK a SLS k návrhu novely zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach“.         
-  Dňa 4.09.2015 sa na základe spoločného listu SLK a SLS (zo dňa 19.08.2015) uskutoční na MZ SR pracovné stretnutie, ktorého predmetom bude zavedenie tzv. „protikorupčného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov“. Za MZ SR sa zúčastnia: MUDr. Eva Vivodová, generálna riaditeľka Sekcie zdravia MZ SR doc. MUDr. Zuzana Slezáková, PhD., MPH, riaditeľka Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR a Mgr. Marián Nagy, zo sekcie zdravia Odboru zdravotníckeho vzdelávania MZ SR. Za SLK sa zúčastnia: MUDr. Marián Kollár, prezident SLK, Mgr. Zdenko Seneši, právnik, PhDr. Kvetoslava Kotrbová, PhD., MPH, expert SLK a Mgr. Viktor Dobiš, MPH, riaditeľ Lekár, a.s. Za SLS sa zúčastnia: prof. MUDr. Peter Krištúfek, CSc., prezident SLS, prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD., viceprezident SLS, PhDr. Želmíra Mácová, MPH, riaditeľka Sekretariátu SLS a JUDr. M. Mistríková, právnička SLS.         
- Dňa 8.09.2015 sa zúčastnia predstavitelia SLS a SLK na 112. schôdzi Ústavnoprávneho výboru NR SR, na ktorom bude prerokovaný aj vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zdôvodňovať ho bude predseda vlády a minister financií Ing. Peter Kažimír, spravodajcom bude poslanec A. Martvoň. Zástupcovia SLS a SLK vystúpia so spoločnými zásadnými pripomienkami k uvedeného návrhu zákona.